Провеждане на процедура за избор на изпълнител за доставка на ДНА и ДМА

Провеждане на процедура за избор на изпълнител за доставка на ДНА и ДМА по ДБФП No BG16RFOP002-1.005-0052-C01 "Създаване на отворена платформа eТОП за разработка на приложения за "интернет на нещата" - еТОП за IoT" в две обособени позиции:

Документи към процедурата: